AİHS ve Türk Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri, iç hukukumuzda ve ulusal yargıda uygulanabilir mi?

 

Anayasa md. 90/5: “Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kânun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiâsı ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kânunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esâs alınır."

Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler, bu sözleşmenin ek protokolleri ile bu sözleşmeyi verdiği karârlar ile yorumlayan, içtihât yaratan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karârlar, Anayasamızda yapılan değişiklikten sonra, Anayasa'nın 90. maddesi gereği KÂNUN HÜKMÜNDEDİR ve hatta ulusal yasalarla aralarında bir çelişki varsa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri uygulanır. 

Share

Kaç kişi sitede?

25 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş